Cirkelstad Drechtsteden: ketensamenwerking rondom beton, hout en metaal

De Cirkelstad Drechtsteden-partners kwamen onlangs bij elkaar. Samenwerking was hét onderwerp van de bijeenkomst. “Eigenlijk wisten we het natuurlijk al, maar structurele samenwerking – van het allereerste begin tot aan de uitwerking van het allerkleinste detail – is onmisbaar voor realisatie van circulariteit in de bouw en infra”.

Onder begeleiding van Janno Heinen en Joop Veth van de gemeente Dordrecht hebben we de mogelijkheden verkend om samen te werken rondom de concrete materiaalstromen beton en hout in de bouw en infra. Dit n.a.v. een onlangs uitgevoerd onderzoek, klik hier voor het gehele rapport. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat beton de stroom is die de meeste winst oplevert. Dit is uitgedrukt in euro’s, banencreatie en CO2-reductie. Ook loopt er een proef met cementloos beton. Daarnaast zijn hout en metalen twee interessante stromen waar kansen liggen. De businesscase ligt er dus, maar wat is er dan nog voor nodig om een keten rondom een specifieke materiaalstroom daadwerkelijk op te zetten? Welke meerwaarde zien we met z’n allen? Welke partijen zijn hiervoor nodig en willen ook meedoen? En welke rol ziet men voor zichzelf en voor andere partijen?
Klik hier voor de inleidende presentatie.

Betontafel
Janno Heinen: “Aan de betontafel hebben we het bijvoorbeeld gehad over bepaalde belemmeringen als de lage uitvraag, dat innovaties lange trajecten kennen voordat ze ingezet kunnen/mogen worden en de bestaande mindset dat hergebruikte materialen onveilig zijn of minder kwaliteit bezitten. Om uitdagingen te tackelen werd onder andere gedacht aan een nationaal testinstituut specifiek voor de bouw en infra. Uiteraard kwam naar voren dat we nauw moeten (blijven) samenwerken. Belangrijk hierin is dat er gezamenlijk naar de ambitie wordt gekeken en dat men elkaar moet helpen bij de uitvraag. Het helpt hierbij als partijen zelf al een circulaire ambitie hebben. Het tweede concrete punt waarin samenwerking tot uiting kwam, is het opzetten van gezamenlijke projecten waar direct van geleerd kan worden en die vertrouwen in elkaar vergroten. Want verschillende oplossingen zijn er al. Zo zat er een bedrijf aan tafel die nieuw beton produceert – bij voorkeur op de locatie zelf – uit vervuilde en vergiftigde grond, slib, etc. Kortom, genoeg aanknopingspunten om verdiepende stappen te zetten.”

Houttafel
Joop Veth: “Het hergebruik van hout en metaal is een haalbare businesscase, is gebleken uit het onderzoek. In de groep hebben we ons gericht op de houtketen. Naast een discussie over een aantal algemene belemmeringen en kansen zijn een tweetal kansrijke ideeën uitgewerkt. Dit zijn het gebruik van groenafval (denk aan houtsnippers en zaagsel) als voedingsbodem voor schimmels (mycelium). Deze geperste schimmels kunnen als isolatie en akoestisch materiaal worden gebruikt. En het gebruiken van gekapte bomen – ca. 300 stuks per jaar – in de stad als ‘Dordts Hout’ en dit te verkopen voor meubilair e.d. Een vervolgafspraak met desbetreffende partijen staat al in de planning!

Gezamenlijk bouwen
Na de twee tafels, nam Jordin Bijstra, afstudeerder Hogeschool Inholland, het woord en presenteerde zijn voorlopige eindresultaten van zijn onderzoek waar de partners eerder dit jaar input voor hebben gegeven: ‘De circulaire bouwcase, het circulaire bouwproject van Cirkelstad Drechtsteden’. Hij heeft een aantal case studies – The Green House, Superlocal en Schoonschip –  nader bekeken aan de hand van het bouwschillen model van Stewart Brand en de circulaire R-en ladder. Dit om inspiratie en lessen op te doen voor een gezamenlijke bouwcase in de regio Drechtsteden. Daarnaast is er een stakeholdersanalyse verricht om nader te bekijken waar er draagvlak voor is en ook hoe mogelijke vervolgstappen eruit zien. Zo hebben partners bijvoorbeeld aangegeven voorkeur te hebben voor bestaande bouw, sociaal inclusieve bouw, een kleinschalig maar schaalbaar project en om ook nadrukkelijk in de buitenruimte groen, water, natuur en infrastructuur erbij te betrokken. De volgende stappen zijn een commitment fase en het vinden van een opdrachtgever en locatie. Wordt vervolgd!

We sloten de bijeenkomst af met enkele nieuwtjes van partners, waaronder die van Peter van der Zijde van Zonnecomfort. Hij gaf aan dat hij zich op dit moment bezighoudt met het verwijderen van asbestdaken en er zonnepanelen voor terugplaatst. De opgewekte energie wordt verhandeld op basis van een project BV met een gunstig verdienmodel. Hij deed onder meer een oproep wie kan meedenken met een opleiding voor montage van de frames en het plaatsen van (delen) zonnepanelen.

Interesse om ook een keer aan te sluiten bij Cirkelstad Drechtsteden, waarvan het volgende overleg in november 2019 plaatsvindt? Of mee te denken of doen aan een circulair bouwproject in de Drechtsteden? Neem contact op via info@cirkellab.nl. Meer informatie over Cirkelstad via www.cirkelstad.nl.