Energiestrategie Drechtsteden

,

In 2050 willen de Drechtsteden energieneutraal zijn. Dat kan door minder energie te gebruiken en alle energie die dan nog nodig is duurzaam op te wekken. Daardoor wordt onze leefomgeving schoner, zijn we minder afhankelijk van derden en blijft het geld dat we uitgeven aan energie veel meer in de regio.

Om die redenen werken de gemeenten, met betrokken burgers, bedrijven – zo ook Cirkellab –, industrie, corporaties, de netbeheerder, de omgevingsdienst en andere partijen in de regio aan een Energiestrategie. Dat doen we in nauw overleg met de provincie Zuid-Holland, Waterschappen en het Rijk. De strategie stippelt de route uit hoe we voor 2050 energieneutraal kunnen worden. En dat vraagt ook vandaag al om besluiten en actie.

De regio Drechtsteden is als pilotregio geselecteerd voor steun vanuit het Rijk en de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en Waterschappen voor het opstellen van een brede regionale energiestrategie. Het doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, door krachten in de regio nog meer te bundelen en aan te haken op ontwikkelingen in de economie, de water- en afvalsector, mobiliteit en leefbaarheid. Zo zetten we stappen om concrete projecten te versnellen op de korte termijn en de transitiesnelheid te verhogen voor de langere termijn. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.

In diverse actieteams en taakteams is deze energiestrategie in brede samenwerkingen vormgegeven op álle gerelateerde thema’s van de energietransitie. Cirkellab heeft een rol gespeeld in het taakteam bedrijven en rondom de communicatie- en mindsetstrategie van de Energiestrategie. In het najaar van 2017 wordt duidelijk wat de verdere uitrol van deze strategie zal zijn richting energieneutraal in 2050.