Circulaire Stad aangeboden aan Staatssecretaris van Veldhoven

,

In 2016 sprak de Nederlandse regering de ambitie uit om de economie in 2050 volledig circulair te hebben ingericht. Mede daarom ondertekenden negen gemeenten, drie ministeries en drie kennispartners de City Deal Circulaire Stad. Begin oktober, tijdens de Innovation Expo 2018, droegen de City Deal partners het eindresultaat op aan organisaties die de partijen vertegenwoordigen die Nederland Circulair in 2050 gezamenlijk willen en moeten gaan behalen. Staatssecretaris van Veldhoven benadrukte bij de inontvangstneming van de resultaten van de City Deal de energie in de steden en specifiek het grote belang van de circulaire wijkprojecten in relatie tot de bouwopgave.

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan vele projecten in elke deelnemende stad en daarvan zijn nu 2 per stad op het podium gezet tijdens de Innovation Expo. Daarbij gaat het om circulaire wijken, gebouwen, voorzieningen, bedrijventerreinen en samenwerkingen die samen eigenlijk al een circulaire stad vormen. Deze stad is verbeeld en is inclusief beschrijvingen te zien op www.circulairestad.nl.

 

De projecten laten zien dat koplopers met hun enthousiasme veel kunnen bereiken. Veel ambities zijn te verwezenlijken en door de juiste randvoorwaarden te stellen kunnen belemmeringen worden overkomen. Kortom, de circulaire stad is dichterbij dan we denken!

De condities die een circulaire aanpak en hergebruik voordeliger maken dan primaire grondstoffen zijn nog geen gegeven. Er is een noodzaak tot verandering van wet- en regelgeving, belastingvergroening en -verschuiving en opschaling. De City Deal ondertekenaars roepen het Rijk op om – vanuit de ambities in het Grondstoffenakkoord, Nederland Circulair 2050 en de Transitieagenda’s – het voortouw te nemen. De Rijksoverheid is in de positie om – met fiscale, juridische en financiële prikkels – landelijke voorwaarden te creëren waardoor op regionaal en lokaal niveau kan worden versnel.

In de City Deal Circulaire Stad werken 9 steden, 3 ministeries en 3 kennispartners samen om  uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Door de toegang tot de nieuwe markt voor circulaire economie voor vragers en aanbieders te stimuleren door kennis en goede voorbeelden toegankelijk(-er) te maken via gezamenlijke (digitale) platforms en koplopers in de etalage te zetten. Projectleiding en ondersteuning worden verzorgd door Cirkellab en Platform31.