WIE ZIJN WIJ?


Ervaren professionals die samen een unieke combinatie vormen van talenten en ervaring.

Meer achtergrondinformatie over alle teamleden

Jeroen Put, CEO (Chief Executive Officer)
“Ik benader het leven en dus ook het thema duurzaamheid en circulaire economie op een no-nonsense manier. Ik denk praktisch door mij in elke situatie af te vragen; Wat is hier haalbaar? Hoe krijgen we hier draagvlak en enthousiasme voor? Ik vind het beter om nu kleine stappen te zetten om vervolgens door naar de volgende stap te gaan, dan ‘oeverloos’ na te denken over en te onderzoeken, hoe die ene hele grote stap gezet moet worden. Mijn studie als technisch bedrijfskundige helpt daar natuurlijk bij. En mijn jarenlange ervaring als bankier, waar ik sparringpartner was voor ondernemers – van klein tot groot – heeft niet alleen mijn netwerk sterk vergroot, maar ook mijn inzicht waarom ondernemers ergens energie van krijgen. De businesscase benadering (de ‘profit’ van de People, Planet, Profit-gedachte) speelt daarbij een belangrijke – voor mij heel herkenbare – rol. Deze manier van werken en samen stappen zetten, geeft mij enorm veel (duurzame) energie!”

 

Jan-Willem Kanters, COO (Chief Operations Officer)
“Met een achtergrond in econometrie, politiek en duurzaamheid gaf de introductie van het begrip circulaire economie in 2011 mij de handvatten om kennis, passie en overtuiging te verbinden. Economie gaat niet alleen over geld, maar over welvaart en welzijn – hier en nu, later en elders in de wereld. Een circulaire blik gaat daarbij over méér dan efficiency, maar behoud van waarde in alle dimensies en schaalniveaus: van de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen tot lokaal hergebruik, sociale inclusiviteit en waterbeheer in de wijk. Vanuit kennis, inzicht en transitievisie, verbind ik daarin graag de grote maatschappelijke ontwikkelingen met lokale kansen, uitdagingen en oplossingen. Door samenwerking met en tussen overheden, instellingen en bedrijven: een nieuwe, circulaire economie te midden van de derde industriële revolutie houdt zich immers niet aan grenzen. Niet van landen, steden of wijken, niet tussen organisaties en niet tussen portefeuilles of doelstellingen. De verbinding sluit de cirkels!”

 

Mark van der Graaf, CFO (Chief Financial Officer)
“Vanuit een technische achtergrond ben ik altijd op zoek naar concrete praktische oplossingen, voor alles wat ik doe of waar ik mee bezig ben. In mijn gestructureerde benadering van de uitdagingen die voorliggen, weet ik met mijn analytische vermogens mogelijke richtingen van alle kanten te belichten en zo tot een onderbouwde effectieve oplossing te komen. Het belang om zuinig te zijn op onze aarde, de ons beschikbare grondstoffen optimaal te benutten en afval zoveel als mogelijk te voorkomen, is voor mij evident. Daarom zet ik mij 100% in om samen met onze klanten stappen te zetten richting een 100% circulaire economie.”

 

Mariska de Bruijn, PL (Projectleider)
“Als technische, creatieve zelfkunner ben ik altijd op zoek naar innovatieve oplossingen om stapje voor stapje te verduurzamen. Met meer dan 13 jaar ervaring als projectmanager, industrieel ontwerper en engineer ben ik als een spin in een web, heb ik geleerd creatief problemen op te lossen en heb ik een ruime ervaring in materialen en productietechnieken. Ik weet de wensen en problemen van de klant in kaart te brengen en samen met de juiste mensen tot een oplossing te komen. Als lid van Cirkellab kan ik een bijdrage leveren aan een circulaire economie en kan ik mijn missie in praktijk brengen: een groener leven natuurlijk maken!”

 

Zo zijn wij actief op het gebied van:

 • Circulaire economie
 • Duurzame energie
 • Sociale innovatie
 • Bedrijfs- en financieringsmodellen
 • Nieuwe businessmodellen
 • Proces- en/of projectbegeleiding
 • Dataverzameling, analyse en interpretatie
 • Effectieve communicatie
 • Veranderingstrajecten/transities

Altijd in combinatie met een breed netwerk in regionale en landelijke (innovatie-) netwerken.

 

WIJ MAKEN CIRCULAIR CONCREET DOOR:

Helpen van overheid bij:

 • Het in beeld brengen van circulaire kansen
 • Het mede opstellen van concreet beleid gericht op circulaire ontwikkelingen
 • Het verder ontwikkelen van circulaire ambities, bijvoorbeeld in de rol van kwartiermaker

Helpen van bedrijven bij:

 • Het in beeld brengen van circulaire kansen
 • Het uitwerken van de meest interessante businesscases
 • Mogelijke circulaire samenwerkingen in beeld brengen
 • Het samen bepalen van een route naar een meer circulaire bedrijfsvoering
 • Het realiseren van circulaire oplossingen

Bedrijven en overheden samen te brengen op bedrijventerreinen met:

 • Het organiseren en aanjagen van samenwerking tussen bedrijven
 • Het vertalen van overheidsbeleid naar praktische oplossingen
 • Het in beeld brengen van gezamenlijke circulaire kansen
 • Het gezamenlijk realiseren van circulaire oplossingen

Het zelf ook concreet te maken met:

 • Een eigen ontwikkeling van circulaire producten
 • Een circulaire hub in de Drechtsteden

Zo realiseren we samen economische én maatschappelijke waarde, hier en nu, later en elders!

 

HOE DOEN WIJ DAT?

Door focus te houden op de regionale circulaire economie
Met de ambitie van Nederland om in 2050 100% circulair te zijn, is een voorbereidende en aanjagende partij nodig.

Wij bereiden voor door inzicht te geven in:

 • Stofstromen in een regio
 • Mate van circulariteit (‘0-meting’)
 • Omvang van potentiële circulaire kansen
 • Mogelijke circulaire samenwerkingen en nieuwe netwerken

Dit is cruciaal om partijen bij elkaar te brengen en te inspireren om kringlopen zo efficiënt mogelijk te sluiten. Door uitwisseling van energie en materialen, innovatie, lokale werkgelegenheid, samenwerking en vertrouwen zal een nieuwe, regionale circulaire economie ontstaan.

 • Wij jagen de lokale overheid en het lokale bedrijfsleven aan om stappen te zetten.
 • Wij leven ons in in specifieke bedrijven die uit vooronderzoek kansrijk blijken te zijn.
 • Wij gaan in gesprek om ze te enthousiasmeren over de mogelijkheden en kansen die circulaire economie voor hen kan betekenen.
 • Wij bedenken samen met de bedrijven pilots die een interessante businesscase kunnen opleveren.
 • Wij begeleiden deze pilots totdat deze voldoende informatie opleveren om eventueel op te schalen en/of om de resultaten te gebruiken om andere bedrijven mee te inspireren.

 

Door onze ‘one cycle up’-aanpak

Cirkellab brengt reststromen en circulaire kansen op schaalniveau voor u in kaart en laat zien of er sprake kan zijn van een rendabele businesscase. Ook laten wij zien wat er veranderd en verbeterd kan worden in de bedrijfsvoering en hoe samenwerkingen en/of ketens gevormd kunnen worden met andere bedrijven uit de buurt.

Wij hanteren een pragmatische, bottom-up benadering. Een stap-voor-stap benadering waarbij de ambitie van de betreffende partij centraal staat.

Een circulaire economie versterkt de concurrentiepositie, levert een schoner milieu op en verbetert de beschikbaarheid van waardevolle grondstoffen. Dit vraagt nadrukkelijk om meer dan alleen recycling van materialen. Het afval van het ene bedrijf inzetten als grondstof voor het andere (de zogenaamde industriële symbiose) is relevant, maar zeker niet de enige stap die wij moeten zetten om een hoogwaardige circulaire economie te realiseren. Er is veel meer! Ook bijvoorbeeld ketensamenwerking, deeleconomie (m.b.t. machinepark, ruimtes, transportmiddelen, mensen), andere verdienmodellen (product as a service), redesign (voor bijv. makkelijke reparatie en langere levensduur) zijn relevant.

Met deze aanpak, zetten wij telkens weer nieuwe stappen richting een 100% circulaire economie, oftewel ‘one cycle up’.