“Cirkellab maakt Circulaire Economie Concreet”

Beter milieu: Met een focus op materiaal-impact, maar andere milieuverbetering gaan we niet uit de weg. Meten we waar mogelijk in eco-kosten (een vereenvoudigde LCA-berekening o.b.v. gezondheid, toxiciteit, materiaalschaarste en CO2), indien gewenst in alternatieve indicatoren: footprint, trueprice, afvalvermindering, materiaalbesparing, etc.

Meer business en/of kostenbesparing: Een circulaire blik of innovatie streeft naar verlaging van de totale impact (hierboven) maar biedt vaak ook zicht op korte termijn kansen, laaghangend fruit of voordeel in de (nabije) toekomst in huidige economische waarde. Meten we in euro’s

Koers / richting: Een circulaire blik in het kader van lange-termijn toekomstbestendigheid, helpt de organisatie om koers/richting te kiezen in visie en beleid. Hoewel moeilijk te meten, zoeken we hier een indicator voor volwassenheid/toekomstbestendigheid in de vorm van sterren

Innovatie – sociaal en technisch: Nieuwe economie vraagt nieuwe oplossingen, van materiaalkeuze en ontwerp tot organisatie en samenwerking. Meten we in aantal initiatieven, eventueel met aanvullende volume en of succesratio’s

Professioneler en gemotiveerder personeel: De wereld verandert, de publieke opinie en individuele medewerkers ook. Zowel bestaand als nieuw personeel hecht steeds meer waarde aan de inhoud van het werk en de (positieve) bijdrage van het werk en bedrijf in de samenleving. Meten we in waardering (cijfer) of arbeidsproductiviteit?

Kansen voor werkgelegenheid en onderwijs: In een circulaire economie, en zéker in de transitie daarnaartoe, zijn nieuwe skills nodig en gaan we méér doen om waarde te behouden: van ontwerp tot demontage en reparatie en recycling zal er nieuwe vraag ontstaan naar denk- en werkkracht met kansen voor inclusiviteit. Meten we in banen

Marketing waarde: Van belang – voor klanten en andere stakeholders – om te (laten) zien dat het bedrijf actief bezig is met toekomstbestendigheid van de eigen operatie en in de samenleving.  Meten we waar mogelijk in bereik (aantallen in doelgroep)