Cirkellab bouwt ambitieus aan een nieuwe, circulaire economie
Cirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een regionale circulaire economie.

Cirkellabs’ blik op de wereld en de regio
We leven met 7,3 miljard mensen op aarde. Tot 2050 zal dit naar verwachting nog eens groeien tot 10 miljard. Sinds de jaren ’70 herkennen steeds meer mensen, overheden en bedrijven dat er ‘grenzen zijn aan de groei’. Economie, maatschappij, klimaat en natuur staan dan ook onder druk. Verder neemt de vraag naar grondstoffen jaarlijks toe door de groeiende wereldbevolking, welvaart en consumptie. Het is dan ook niet verrassend dat dit zich uit in toenemende grondstoffenproblematiek, zoals schaarste, extreme prijsschommelingen en slechte omstandigheden bij winning. Deze onzekerheden bieden echter eveneens de broodnodige ‘windows of opportunities’ om dingen écht anders te doen.

De circulaire economie leert ons dat er enorme kansen liggen voor economische groei, werkgelegenheidscreatie en tegelijkertijd het voorkomen van uitputting van de aarde. Een vernieuwende economische blik, waarbij gebruikte producten, halffabricaten en grondstoffen niet worden afgedankt, maar alles zijn weg en waarde terugvindt in de kringloop.

Daarnaast maken innovatie en nieuwe technieken, zoals 3D-printers, meer en meer mogelijk op lokaal niveau en is er een trend naar gelijkwaardige samenwerking, korte lijntjes, transparantie en co-creatie. Economisch zien we dat deze ontwikkelingen een terugkeer naar regionale specialisatie voeden, naast de globaliserende wereldeconomie, ook wel glocalisering genoemd.

In iedere regio ligt dan ook potentieel voor een circulaire economie. Juist op dit schaalniveau krijgen we de kansen als eerste concreet. Uitwisseling van energie en materialen, innovatie, lokale werkgelegenheid, gebiedsontwikkeling, samenwerking en vertrouwen kenmerken de nieuwe, regionale circulaire economie. De risico’s van huidige industrieën – denk aan stijgende prijzen en afnemende kwaliteit van grondstoffen door moeilijker ontginbare mijnen – kunnen we keren tot een sterke, toekomstbestendige regionale economie: met meer en hogere kwaliteit hergebruik kan de regio in veel grotere mate in de eigen vraag voorzien en nieuwe economische impulsen opleveren. Ook voor de arbeidsmarkt: in de circulaire economie hebben we veel menskracht nodig in reparatie, onderhoud, herontwerp, hergebruik, recycling en innovatie.

Het (h)erkennen van aanwezige waarden in producten, grondstoffen, mensen en natuur klinkt wellicht idealistisch – met Cirkellab laten we zien dat dit economisch juist heel verstandig is. Deze nieuwe blik op de economie blijkt meer en meer rendabel en binnen enkele decennia de enig houdbare. Daarom gaat Cirkellab uit van het basisprincipe dat alles en iedereen zijn plek op deze aarde heeft, van belang en van waarde is. Dat maakt het leven, onze samenleving en economie interessant en biedt bovendien waardevolle diversiteit, zowel in de samenleving als in cultuur, voedselvoorziening, ecologie, onderwijs en innovatie. Want diversiteit, zo leren we uit de natuur, biedt veel robuustere en flexibelere ontwikkeling, welvaart en groei, dan monocultuur.

Cirkellab heeft als missie om de nieuwe, circulaire economie snel en krachtig mede vorm te geven door oplossingen te bedenken én te realiseren, in welke regio dan ook. Van kansen naar oplossingen!