Bedrijventerreinen

Vanuit Cirkellab werken we graag aan samenwerking en zien wij kansen om op bedrijventerreinen stappen te zetten naar een meer circulaire economie welke tegelijkertijd voordelen kan opleveren voor de betrokken bedrijven. 

Met deze aanpak, zetten wij telkens weer nieuwe stappen richting een 100% circulaire economie, oftewel ‘one cycle up’!

Circulaire Samenwerkingen

Circulaire economie gaat over het sluiten van kringlopen. Op dat vlak liggen mooie kansen op het niveau van een bedrijventerrein. Het hebben van ‘korte lijntjes’ biedt enorme voordelen voor de uitwisseling van energie, water, materiaal-, rest- en afvalstromen en het delen van kennis, materieel en ruimtes.

Daarbij vertaalt Cirkellab – in co-creatie met de gevestigde partijen – kansen naar concrete maatregelen op het vlak van businesscases, innovatie en werkgelegenheid.

(Nul)meting

Een meting die in kaart brengt hoe circulair het betreffende bedrijventerrein vandaag is en die nieuwe kansen signaleert. Hierbij onderzoeken we deze kansen op haalbaarheid en businesscase, wat partijen motiveert om circulair aan de slag te gaan en geven we richting aan een succesvol vervolg. Enerzijds in de vorm van een ‘top-down’ onderzoek, ‘vanuit de helikopter’, door gericht data te verzamelen en deze vooral ook effectief te interpreteren. Anderzijds een ‘bottom-up’ aanpak die samenwerking tussen partijen stimuleert, met concrete, tastbare én inspirerende circulaire kansen tot gevolg. Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk waarde te realiseren. Dat is waarde in economische zin, maar zeker ook ‘maatschappelijke waarde’: in het ‘hier en nu’, maar ook ‘later en/of elders’.

Evenementen

Cirkellab organiseert op aanvraag inspirerende, hands-on evenementen om kennis te maken met circulaire economie of een deelthema hiervan.