Ecoshape – Building with Nature Centre

Nieuws, Projecten

Zandmotor foto: Joop van Houdt / Rijkswaterstaat

Ecoshape wil in de regio Drechtsteden een ‘Building with Nature’ centre  starten, ter inspiratie en kennisdeling voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en individuele ondernemers.

Ecoshape is de stichting die het publiek-private innovatieprogramma Building with Nature uitvoert. Binnen Ecoshape werken aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s aan kennisontwikkeling over Building with Nature, een nieuwe filosofie in de waterbouw waarbij bouwen met natuurlijke materialen, gebruik makend van krachten en interacties binnen het natuurlijk systeem het uitgangspunt is. Er zijn verschillende thema’s waar Ecoshape internationaal  activiteiten op ontplooit, bijvoorbeeld de thema’s:

  • Natuurlijke Waterkeringen; Door bodemdaling en zeespiegelstijging zijn er op veel plaatsen problemen door erosie van de kust. Wereldwijd zijn slimme oplossingen nodig om de veiligheid tegen overstromingen mee te laten groeien met hogere waterstanden.
  • Duurzame Havenontwikkeling; Havens liggen vaak in of bij waardevolle ecosystemen. Kunnen we havens verder ontwikkelen met hulp van de natuur en tegelijk kansen voor natuur creëren?

Ecoshape voert projecten uit die bijdragen aan bovengenoemde thema’s. Dat doet zij wereldwijd, maar gezien het feit dat zij zelf is gevestigd in Dordrecht en een aantal partners van Ecoshape gevestigd is in deze regio, wil zij ook in (omgeving van) de Drechtsteden vernieuwende projecten uitvoeren.

Een ‘Building with Nature Centre’ zou, gezien de aanwezigheid van de maritieme topregio, prima in de Drechtsteden opgericht kunnen worden.